Privacy statement

Uw privacy

Annie`s Heilzame Kruiden verklaart hierbij nadrukkelijk dat alle door u verstrekte adresinformatie en persoonsgegevens uitsluitend zullen worden gebruikt ten behoeve van haar eigen administratie en informatieverstrekking. Desbetreffende gegevens worden niet doorverkocht en niet ter beschikking gesteld aan derden.

Cookies gebruikt op deze website dienen enkel voor het bij houden van een verkoop overzicht in door ons gebruikte advertentie programma’s zoals Google en Bing.

Mogelijkheid tot het verwijderen van uw persoonsgegevens als u een account heeft aangemaakt.
Heeft u uw bestelling in goede orde ontvangen dan kunt u kiezen voor het verwijderen van uw gegevens uit onze data base.
Hiervoor logt u in op uw account en selecteert u “mijn account” .
Op deze pagina selecteert u “Uw privacy”
Na invoer van een reden en aanvinken van akkoord klikt u op “verwijder mijn gegevens”


Your privacy

Annie`s Heilzame kruiden hereby expressly states that all of your address information and personal information provided will be used solely for the purpose of her own administration and information. The relevant information is not resold and is not made available to third parties.

Cookies used on this website are only for keeping a sales summary in our advertising programs like Google and Bing.

Possibility to delete your personal data if you have created an account.
If you have received your order in good order, you can opt for the removal off
your data from our database.
To do this, log in to your account and select "my account".
On this page, select "Your privacy"
After entering a reason and checking the agreement, click on "delete my data"


Ihre Privatsphäre

Annie`s Heilzame Kruiden erklärt hiermit ausdrücklich, dass alle Ihre Adressinformationen und persönlichen Informationen ausschließlich zum Zweck ihrer eigenen Verwaltung und Information verwendet werden.

Die relevanten Informationen werden nicht weiterverkauft und nicht an Dritte weitergegeben. Cookies, die auf dieser Website verwendet werden, dienen nur dazu, eine Verkaufsübersicht in unseren Werbeprogrammen wie Google und Bing zu führen.

Möglichkeit, Ihre persönlichen Daten zu löschen, wenn Sie ein Konto erstellt haben.
Wenn Sie Ihre Bestellung in gutem Zustand erhalten haben, können Sie ihre persönlichen Daten
aus unserer Datenbank löschen.
Melden Sie sich dazu in Ihrem Konto an und wählen Sie "Mein Konto".
Wählen Sie auf dieser Seite "Ihre Privatsphäre"
Nach Eingabe eines Grundes und Überprüfung der Vereinbarung klicken Sie auf "Meine Daten löschen"


Votre vie privée

Annie's helzamekruiden déclare expressément que toutes vos informations d'adresse et vos renseignements personnels seront utilisés uniquement aux fins de sa propre administration et information.

Les informations pertinentes ne sont pas revendues et ne sont pas mises à la disposition de tiers. Les cookies utilisés sur ce site sont seulement pour garder un résumé des ventes dans nos programmes de publicité comme Google et Bing.

Possibilité de supprimer vos données personnelles si vous avez créé un compte.
Si vous avez reçu votre commande en bon état, vous pouvez opter pour l'enlèvement
vos données de notre base de données.
Pour ce faire, connectez-vous à votre compte et sélectionnez "mon compte".
Sur cette page, sélectionnez "Votre vie privée"
Après avoir entré une raison et vérifié l'accord, cliquez sur "supprimer mes données"