Privacy statement

Uw privacy

Annie`s Heilzame Kruiden verklaart hierbij nadrukkelijk dat alle door u verstrekte adresinformatie en persoonsgegevens uitsluitend zullen worden gebruikt ten behoeve van haar eigen administratie en informatieverstrekking. Desbetreffende gegevens worden niet doorverkocht en niet ter beschikking gesteld aan derden.

Cookies gebruikt op deze website dienen enkel voor het bij houden van een verkoop overzicht in door ons gebruikte advertentie programmas zoals Google en Bing.


Your privacy

Annie`s Heilzame kruiden hereby expressly states that all of your address information and personal information provided will be used solely for the purpose of her own administration and information. The relevant information is not resold and is not made available to third parties.

Cookies used on this website are only for keeping a sales summary in our advertising programs like Google and Bing.


Ihre Privatsphäre

Annie`s Heilzame Kruiden erklärt hiermit ausdrücklich, dass alle Ihre Adressinformationen und persönlichen Informationen ausschließlich zum Zweck ihrer eigenen Verwaltung und Information verwendet werden.

Die relevanten Informationen werden nicht weiterverkauft und nicht an Dritte weitergegeben. Cookies, die auf dieser Website verwendet werden, dienen nur dazu, eine Verkaufsübersicht in unseren Werbeprogrammen wie Google und Bing zu führen.


Votre vie privée

Annie's helzamekruiden déclare expressément que toutes vos informations d'adresse et vos renseignements personnels seront utilisés uniquement aux fins de sa propre administration et information.

Les informations pertinentes ne sont pas revendues et ne sont pas mises à la disposition de tiers. Les cookies utilisés sur ce site sont seulement pour garder un résumé des ventes dans nos programmes de publicité comme Google et Bing.